Czy można odejść z pracy z dnia na dzień?

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na kilka sposobów. Jeśli pracownik i pracodawca podejmują zgodą decyzję o zakończeniu współpracy, rozwiązują łącząca ich umowę za porozumieniem stron. Kiedy jednak pracownik lub pracodawca nie są zadowoleni z wzajemnej współpracy, umowę rozwiązują zwykle za wypowiedzeniem. Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym?

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Umowa o pracę zawarta na czas określony najczęściej ulega rozwiązaniu w chwili, kiedy upływa termin, na jaki ją zawarto. Jednak pracownik i pracodawca mogą w dowolnym momencie rozwiązać zarówno umowę o pracę zawartą na czas oznaczony, jak i tę zawartą na czas nieoznaczony. Kodeks pracy przewiduje trzy sposoby zakończenia stosunku pracy:

  • porozumienie stron,
  • oświadczenie o wypowiedzeniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • oświadczenie o wypowiedzeniu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia to tak zwane wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Prawo do złożenia takiego wypowiedzenia ma zarówno pracownik, jak i pracodawca – pod pewnymi warunkami.

Kiedy pracownik może odejść z pracy z dnia na dzień?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia w dwóch przypadkach:

  • kiedy pracodawca dopuścił się naruszenia swoich podstawowych obowiązków wobec pracownika,
  • kiedy pracodawca nie przeniósł pracownika na inne stanowisko w wyznaczonym terminie na podstawie orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego szkodliwy wpływ danej pracy na zdrowie pracownika, przy czym pracodawca powinien przenieść pracownika na stanowisko odpowiednie ze względu na stan zdrowia osoby zatrudnionej i jej kwalifikacje zawodowe.

Najczęściej, zarówno pracodawca, jak i pracownik składają wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika/pracodawcy. Pracownik może więc odejść z pracy z dnia na dzień między innymi w sytuacji, kiedy pracodawca:

  • nie wypłaca terminowo wynagrodzenia,
  • nie udziela mu ustawowych przerw w pracy,
  • narusza godność osobistą pracownika.

Co ważne, jeśli pracownik odchodzi z pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy, to należy mu się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie 3 miesiące w przypadku zatrudnienia trwającego co najmniej 3 lata.

Jak odejść z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Pracownik, który chce zrezygnować z pracy za wypowiedzeniem, bez zachowania okresu wypowiedzenia powinien:

  • złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu w formie pisemnej,
  • uwzględnić w wypowiedzeniu umowy przyczyny podjętej decyzji.

Jeżeli pracownik nie dopełni tych obowiązków, jego odejście z pracy zostanie potraktowane jako porzucenie stanowiska pracy, co wiąże się z obowiązkiem wypłaty odszkodowania pracodawcy. Więcej informacji na temat praw pracowniczych i przepisów dotyczących stosunku pracy można znaleźć na stronie poradnikpracownika.pl.

Dodaj komentarz